Tenis Přerov

Stanovy

Tenisového klubu Přerov, spolek

STANOVY Tenisového klubu Přerov, spolek

Obsah

 1. Název, sídlo a působnost
 2. Účel, hlavní činnost
 3. Orgány TK
  1.  Valná hromada TK
  2.  Výbor TK
  3.  Předseda TK a místopředseda TK
  4.  Dozorčí rada TK
 4. Členství v TK
  1. Vznik členství v TK
  2. Práva členů TK
  3. Povinnosti členů TK
  4. Zánik členství v TK
 5. Majetek a hospodaření TK
 6. Závěrečné ustanovení

1.   Název, sídlo a působnost

 • Tenisový klub Přerov, spolek (dále jen TK) vznikl dne 18. května 1990  jako občanské sdružení registrované MV, spis. zn. VSP/1-465/90-R. Je samosprávným a dobrovolným spolkem s  právní subjektivitou, který  plní poslání dle níže uvedených ustanovení stanov TK.
 • Působí na území města Přerova a vzhledem k charakteru sportovní činnosti je zapojen do struktur  Českého tenisového svazu a České unie sportu.
 • Sídlo spolku :

Tenisový klub Přerov, spolek

U Tenisu  3250/16

750 02 Přerov

 • TK bylo přiděleno IČ 14617200

2.   Účel, hlavní činnost

 • Účelem činnosti TK je vytváření podmínek a všestranné péče o rozvoj tenisu v souladu se zájmy svých členů, jakož i ochrana těchto zájmů a práv. Proto bude TK spolupracovat s orgány státní správy, samosprávy a ostatními sportovními organizacemi a jednotlivci.
 • Hlavní činností TK je :
  • zajišťovat materiálně-technické a organizační podmínky pro užívání areálu TK. Budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, které TK vlastní nebo užívá,
  • udržovat  členskou základnu, vytvářet podmínky pro rozvoj tenisu všech věkových kategorií na úrovni výkonnostního a rekreačního sportu odpovídající jménu a tradicím klubu v rámci města Přerova a České republiky,
  • popularizovat tenisový sport na veřejnosti, organizovat, pořádat  sportovní a společenské akce sloužící k prezentaci TK,
  • vést své členy k dodržování sportovně morálních zásad, napomáhat rozvoji veřejného života v místě své působnosti zejména naplněním volnočasových aktivit obyvatel města Přerova a okolí,
  • hájit zájmy členů TK, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy a s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci.

3.   Orgány TK

 • Valná hromada TK je nejvyšší orgán TK  .
 • Výbor TK je výkonný orgán TK.
 • Předseda TK a místopředseda TK jsou  statutární orgány TK.
 • Dozorčí rada TK je kontrolní orgán TK.

3.1.     Valná hromada TK

 • Valná hromada je nejvyšším orgánem TK. Je složena ze všech členů TK starších 18- ti let. Právnická osoba, která   je členem TK, vysílá na valnou hromadu jednoho svého zástupce.
 • Valnou  hromadu svolává výbor TK minimálně jedenkrát za kalendářní rok.
 • valná hromada se svolává pozvánkou zveřejněnou nejpozději 14 dnů před termínem Konání valné hromady na webové stránce TK a vývěsce TK.
 • Valnou hromadu  je výbor TK  rovněž  povinen svolat požádá-li o to písemně dozorčí rada TK nebo  na základě písemného podnětu alespoň 25-ti členů TK starších 18-ti let, a to do 30-ti dnů od dne doručení žádosti/podnětu  .
 • Valná hromada může být odvolána nebo odložena způsobem, jakým byla svolána.

Pravomoci valné hromady

 • Schvaluje stanovy  TK, jejich změny nebo doplňky.
 • Volí a odvolává  členy výboru TK a členy dozorčí rady TK.
 • Rozhoduje o zrušení TK s likvidací nebo jeho přeměně, tj. schválení fúze či rozdělení
 • Rozhoduje o dispozicích s nemovitým majetkem TK nebo o jeho zatížení majetkovými právy jiných osob, jakož i o kapitálové nebo majetkové účasti TK na založení nebo činnosti jiné právnické osoby.
 • Schvaluje výši a splatnost členských příspěvků členů TK.
 • Schvaluje zprávu o hospodaření  TK, zprávu o stavu majetku.
 • Schvaluje zprávu o činnosti TK.
 • Schvaluje zprávu dozorčí rady TK.
 • Schvaluje jednací řád valné hromady, volební řád valné hromady.
 • Rozhoduje o návrhu na přezkum rozhodnutí výboru TK o vyloučení člena TK. Valná hromada.
 • TK  rozhodnutí o vyloučení člena TK  potvrdí nebo zruší.
 • Schvaluje udělené čestné členství v TK.
 • Rozhoduje o dalších věcech, které do její pravomoci svěřují obecně závazné právní předpisy nebo které si k rozhodnutí vyhradí.

Usnášeníschopnost valné hromady

 • Valná hromada je usnášeníschopná, pokud je přítomno nejméně 50 členů TK starších 18-ti let. Nesejde-li se v určeném termínu a hodině na určeném místě valná hromada v usnášeníschopném počtu,   je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných členů TK starších 18-ti let.
 • K platnosti usnesení valné hromady  je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů TK.
 • K platnosti usnesení valné hromady o zrušení TK či jeho přeměně je potřeba souhlasu 3/5 většiny přítomných.
 • Záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce na valnou hromadu,  je k jejímu schválení potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů TK.  To neplatí pro schválení rozhodnutí o zrušení nebo přeměně TK, pro rozhodnutí o změně stanov TK nebo pro rozhodnutí o převodu nemovitého majetku. O těchto záležitostech lze v těchto případech  jednat jen se souhlasem všech členů TK přítomných na valné hromadě.

Jednací řád valné hromady

 • Jednání valné hromady řídí  až do zvolení předsednictva valné hromady předseda TK nebo pověřený člen výboru TK.
 • Jednání valné hromady řídí předsednictvo valné hromady. Návrh na jeho složení předkládá výbor TK. Předsednictvo je zvoleno,  jestliže obdrží nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů. Hlasování na valné hromadě je veřejné.
 • Předsednictvo si ze svého středu zvolí předsedajícího valné hromady.
 • V úvodu zasedání valná hromada schválí program a zvolí mandátovou, návrhovou, popř. volební komisi.
 • Návrh na složení  komise předkládá předsednictvo valné hromady a může být doplněn o návrhy     z  řad přítomných členů. Všechny komise jsou voleny jako tříčlenné a usnášejí se prostou většinou  hlasů. Ze svého středu si zvolí předsedu.
 • Mandátová komise ověřuje počet členů TK přítomných na valné hromadě a podává zprávu o jejich počtu před zahájením valné hromady a při hlasování.
 • Volební komise předkládá návrh na zvolení členů výboru TK, popř. dalších orgánů TK. Projednává připomínky k návrhům, zpracovává výsledky voleb, podává o nich zprávu valné hromadě.
 • Návrhová komise soustřeďuje připomínky, návrhy a předkládá  valné hromadě návrh usnesení.
 • Každý člen TK, popř. host,  má právo vystoupit na valné hromadě s diskusním příspěvkem v délce 3 minuty, má právo též na technickou poznámku v délce 30 vteřin. Předsedající valné hromady má právo upozornit diskutujícího v případě, že nediskutuje k programu schůze, a že nedodržuje stanovenou délku příspěvku.  Při dalším překročení má právo odebrat diskutujícímu slovo.
 • Ze zasedání valné hromady je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy se konalo, složení předsednictva, jaké další orgány valné hromady byly zvoleny, průběh diskuze  a jaká byla přijata usnesení. Každý člen TK  je oprávněn nahlížet do zápisu, a to v sjednaných dnech a hodinách.
 • Přítomní hosté mohou  na valné hromadě diskutovat, nemohou však hlasovat.

Volební řád valné hromady

 • Volba členů orgánů klubu se provádí veřejným hlasováním, nerozhodne-li VH jinak.
 • Ke zvolení člena orgánů klubu je  potřeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů TK pro  navrženého člena.
 • V případě, že navržený člen neobdrží nadpoloviční většinu hlasů, uskuteční se druhé kolo  volby, ve kterém kandidují do stanoveného počtu členů voleného orgánu jen ti, kteří obdrželi nejvíc hlasů. Není-li zvolen potřebný počet členů orgánu ani po druhém kole voleb, navrhne   předsednictvo VH  doplňující  kandidátku.
 • V případě  neveřejného  hlasování  je ke zvolení člena orgánů klubu potřeba nadpoloviční většiny hlasů pro navrženého člena na odevzdaných platných hlasovacích lístcích. Nesouhlas se vyjadřuje přeškrtnutím jména navrženého na hlasovacím lístku.

3.2.     Výbor TK

 • Výbor TK je nejvyšším výkonným orgánem klubu v období  mezi valnými hromadami. Výbor   TK je volen valnou hromadou.  Ze svého středu volí  předsedu TK a místopředsedu TK. Funkční období členů výboru TK je čtyřleté.
 • Výbor TK je minimálně tříčlenný a maximálně sedmičlenný.  Počet členů výboru TK musí být vždy lichý. Předseda TK a místopředseda TK, jako statutární orgány, jsou vždy členy výboru TK .
 • Výbor TK svolává k zasedání předseda TK, a to podle potřeby, nejméně však jednou za dva měsíce. V případě, kdy tak předseda TK nečiní nebo nemůže činit, svolává výbor TK k zasedání místopředseda TK.
 • Členství ve výboru TK zaniká:
  • zvolením nového výboru
  • odvoláním člena výboru TK valnou hromadou
  • vzdáním se členství ve výboru TK
  • zánikem členství v TK
  • úmrtím

Pravomoci výboru TK

 • Zabezpečuje plnění usnesení a realizuje rozhodnutí valné hromady. Organizuje a řídí činnost TK.
 • Schvaluje a vydává vnitřní předpisy a pokyny, rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou výslovně svěřeny do působnosti valné hromady
 • Připravuje podklady pro jednání a rozhodnutí valné hromady, podává návrh na složení orgánů TK.
 • Rozhoduje o hospodárném využívání a údržbě majetku TK, dispozici s movitým majetkem a finančními prostředky TK.
 • Zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy.
 • Rozhoduje o přijímání nových členů klubu, navrhuje valné hromadě  udělení čestného členství TK.
 • Rozhoduje  o členství právnických osob.
 • Rozhoduje o vyloučení člena TK.
 • Vede evidenci členské základny a rozhoduje o počtu členů TK.
 • Navrhuje výši členských příspěvků k projednání valné hromadě.
 • Navrhuje a schvaluje zástupce z řad členů TK do vyšších orgánů ČTS a zajišťuje účast na

jednání  tělovýchovných orgánů s regionální působností.

 • Projednává stížnosti a zásadní připomínky k poměrům v TK. Řeší rozpory při výkladu stanov.
 • Schvaluje  Hrací řád TK.

Usnášeníschopnost výboru TK

 • Výbor TK je schopný se usnášet, je-li přítomno 3/5 jeho členů. K platnosti rozhodnutí výboru TK je potřeba nadpoloviční většiny přítomných členů.

3.3.     Předseda TK a místopředseda TK

 • Předseda TK a místopředseda TK jsou statutárními orgány TK. Oba jednají jménem TK samostatně v souladu s rozhodnutím valné hromady a výboru TK. Podepisování jménem se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu TK připojí svůj podpis samostatně předseda TK nebo místopředseda TK.
 • Funkční období předsedy a místopředsedy je čtyřleté.

3.4.     Dozorčí rada TK

 • Dozorčí rada TK  kontroluje a dohlíží, jsou-li hospodářské, finanční a správní rozhodnutí v souladu s právními předpisy, stanovami TK a rozhodnutími valné hromady a výboru TK
 • Dozorčí rada TK má 3 členy.  Jejich funkční období je čtyřleté.
 • Členové dozorčí rady TK  si volí ze svého středu předsedu, který jedná jejím jménem ve vztahu k orgánům TK a členům TK.  Dozorčí rada TK rozhoduje  nadpoloviční většinou všech členů.
 • Působnost dozorčí rady TK:
  • je oprávněna vyžadovat k prostudování všechny účetní, smluvní, správní nebo jiné doklady, zápisy apod. Povinností orgánů TK je takové doklady předložit
  • je oprávněna vyžadovat k nálezům vysvětlení od odpovědných osob
  • je povinna s výsledky kontroly seznámit výbor TK. Roční zprávy o své činnosti předkládá valné hromadě TK
 • Člen dozorčí rady nemůže být současně členem výboru TK.
 • Členství v dozorčí radě zaniká:
  • zvolením nové dozorčí rady TK
  • odvoláním člena dozorčí rady valnou hromadou
  • vzdáním se členství v dozorčí radě TK
  • zánikem členství v TK
  • úmrtím

4.   Členství v TK

 • Členem TK se může stát na základě svého rozhodnutí fyzická nebo právnická osoba, která  nabývá práva a bere na sebe povinnosti podle těchto stanov.
 • Členství v TK se rozlišuje na:
  • členství fyzických a právnických osob
  • čestné členství
 • O přijetí za  člena TK rozhoduje výbor TK na základě žádosti zájemce o členství. Členem TK se může stát občan ČR, starší 18-ti let a se souhlasem zákonného zástupce také zájemce mladší 18-ti let. Cizí státní příslušník se může stát členem TK za podmínek, které     stanoví výbor TK.
 • Členství právnických osob vzniká na základě smlouvy uzavřené mezi právnickou osobou a TK.
 • Čestným členem TK se může stát pouze fyzická osoba, která se svou záslužnou činností dlouhodobě a významně podílela na činnosti TK nebo která dosáhla výjimečného úspěchu v oblasti sportu. O udělení čestného členství rozhoduje valná hromada s tím, že k jeho udělení je třeba souhlasu osoby, které má být uděleno. S čestným členstvím není spojena povinnost platit členské příspěvky a poplatky.
 • TK vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí výbor TK a ten také odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich výbor TK prokazatelně dozví. Seznam členů může být veden elektronickou formou. Další podmínky vedení seznamu členů, včetně údajů, které jsou o členech evidovány, stanoví svým vnitřním předpisem  výbor TK.
 • Údaje o členech TK mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu  orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu. Každý zájemce o členství v TK podáním písemné přihlášky souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené v seznamu členů byly tímto způsobem zpřístupněny.
 • Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od TK na jeho náklad potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány.

4.1.    Vznik členství v TK

 • Členství vzniká zaplacením členských příspěvků.
 • Udělení čestného členství schvaluje valná hromada TK na návrh výboru TK.
 • Členství právnických osob vzniká na základě smlouvy uzavřené mezi právnickou osobou a TK a zaplacením členských příspěvků.
 • Členství může být omezeno na dobu určitou.

4.2.    Práva členů TK

 • Využívat sportovní zařízení TK  k herní činnosti podle pravidel tenisu.
 • Využívat další zařízení TK podle zvyklosti nebo smluv o sjednaných TK.
 • Uplatnit své návrhy a to písemně nebo ústně, a do 30-ti dnů obdržet písemnou odpověď výboru TK.
 • Účastnit se jednání valné hromady, právo hlasovat přísluší členům TK starším 18-ti let.
 • Volit a být volen do všech volených orgánů TK po dosažení 18-ti let.

4.3.    Povinnosti členů TK

 • Dodržovat stanovy TK a řídit se usnesením valné hromady či rozhodnutími výboru TK.
 • Dodržovat zásady sportovní morálky, usilovat o dobrou pověst TK.
 • Chránit a šetřit majetek TK, který slouží k zajištění činnosti TK.
 • Řádně a včas platit členské příspěvky a poplatky související s členstvím v TK.
 • Řádně plnit úkoly vyplývající z funkce do které byl člen TK zvolen nebo kterou byl pověřen.

 

4.4.    Zánik členství v TK

 • Členství zaniká nezaplacením členských příspěvků.
 • Vyloučením člena pro neplnění členských povinností nebo pro zvlášť závažné provinění proti stanovám TK. O vyloučení rozhoduje výbor TK. Rozhodnutí výboru o vyloučení se písemně zašle vyloučenému členovi na adresu bydliště, popř. na elektronickou adresu, kterou poskytl. Člen TK může do  patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení podat návrh, aby bylo přezkoumáno valnou hromadou TK.
 • Vzdáním se členství na základě písemného oznámení člena.
 • Úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby.
 • Zánikem TK bez právního nástupce.

5.   Majetek a hospodaření TK

 • Majetek TK tvoří,  hmotný majetek, nehmotný majetek, finanční prostředky  a majetková práva.
 • Zdrojem majetku TK jsou:
  • členské příspěvky členů TK a poplatky spojené s členstvím v TK
  • příspěvky smluvních členů
  • dary
  • příjmy z vlastní činnosti, zejména v souvislosti s provozováním zařízení ve vlastnictví TK a z organizování sportovních a společenských akcí TK
  • dotace  a příspěvky ze státního rozpočtu, rozpočtu státních orgánů nebo veřejných rozpočtů, dále pak dotace svazových nebo jiných tělovýchovných orgánů a granty
 • Majetek TK  je ve vlastnictví TK jako celku. O převodech vlastnického práva  k majetku o jeho     nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním  rozhoduje výbor  TK. O veškerých dispozicích s nemovitým majetkem rozhoduje valná hromada TK.
 • Hospodaření TK se řídí rozpočtem schváleným valnou hromadou na období jednoho roku.
 • Zřizují se pokladní místa a běžné účty u peněžních ústavů.
 • Za účelem ochrany majetku, svého provozu a zájmu členů  uzavírá  TK příslušné pojistné smlouvy.
 • Bližší zásady hospodaření s majetkem TK  může upravit vnitřní předpis TK.
 • V případě zrušení TK bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje valná hromada. Likvidační zůstatek po provedení likvidace může být použit pouze k veřejně prospěšným cílům s tím, že přednostně bude nabídnut právnické osobě s účelem a statusem obdobným účelu a statusu TK.

6.   Závěrečné ustanovení

 • Stanovy  TK  byly schváleny valnou hromadou TK dne 5. dubna 2016.