Tenis Přerov

Hrací řád

Tenisového klubu Přerov, spolek platný na sezonu 2024

 

Členové a členky TK

Členové a členky TK (dále jen členové TK) jsou oprávněni hrát po úhradě členských poplatků. Jednotlivé druhy členských poplatků jsou uvedeny v ceníku členských poplatků. Hrací sezona zpravidla začíná 15.4. a končí 15.10. kalendářního roku, pokud výbor TK nestanoví jinak. Hrou se rozumí buď dvouhra nebo čtyřhra v maximální délce 90 minut. Hrací čas je denně od 8:00 hod. do 20:00 hod. (v letních měsících do 21:00 hod.).  

Členové TK

Členové TK mohou hrát bez omezení počtu her denně do 16:00 hod. Od 16:00 hod. mohou členové TK odehrát v jednom kalendářním měsíci 16 her (dvouhra, čtyřhra). Hry, které neodehrají, nejsou převoditelné do dalšího měsíce ani na jiného člena TK. Za každou další odehranou hru nad počet 16 je člen TK povinen uhradit rezervační službě poplatek ve výši stanovené VH.  

Podmínky hry

Členové a členky TK jsou při hraní povinni nosit kompletní tenisové oblečení (tzn. muži tričko a šortky).  

Rezervace tenisových kurtů členy TK

Členové TK rezervují každou hru (dvouhru, čtyřhru) jednak prostřednictvím internetu nebo telefonicky u rezervační služby, tel. č. 723 324 141 v době od 9:00 do 13:30 hod. nebo v době od 14:30 do 19:00 hod. V případě nevyužití rezervovaného kurtu je rezervační služba oprávněna zrušit rezervaci dvorce v čase jejího započetí. Dvorec se současně uvolňuje pro dalšího zájemce. Marně rezervovaná hra po 16:00 hod. se započítává členům v jejich prospěch, kteří rezervaci učinili do jejich evidence odehraných hracích jednotek.  

Rezervace tenisových kurtů veřejností

  1. Veřejnost může objednat rezervaci hry prostřednictvím rezervační služby denně telefonicky, tel. 723 324 141 v době od 14:30 do 19:00 hod.
  2. Rezervaci kurtu v době od 16:00 hod. lze provést jen v tento den od 14:30 hod.
  3. Úhradu rezervovaného kurtu je nutno provést zásadně před započetím hry u rezervační služby. O úhradě bude vystaven daňový doklad.
 

Rezervační služba

  1. Kontrolu dodržování hracího řádu provádí rezervační služba, která je k této činnosti zmocněna výborem TK. Každý člen TK i osoba, která není členem TK, jsou povinni respektovat pokyny rezervační služby. Nedodržování hracího řádu řeší výbor TK podle platných stanov TK.
  2. V případě, že rezervované dvorce budou nezpůsobilé k hraní (vodní srážky, úprava dvorců a pod.), rozhodne o způsobilosti dvorce k hraní správce TK, popř. rezervační služba. Rezervace dvorců v tento den je platná do doby jejího zrušení z důvodu nepříznivých okolností.
 
Výbor Tenisového klubu Přerov, spolek